×

Chi tiết sản phẩm

-5KG Hobbit JEANS vol.73

Thông tin cơ bản
Giá 880,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

S M L

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
TênSố lượngGiá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_02.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_04.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_06.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_08.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_10.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_12.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_14.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_16.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_18.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/1010_mtm_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171017_teari_intro_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171017_teari_intro_04.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171017_teari_intro_06.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171017_teari_intro_08.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171017_teari_intro_14.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171017_teari_intro_16.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171017_teari_intro_18.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171017_teari_intro_20.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171017_teari_intro_22.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171017_teari_intro_26.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/171030_c05_top_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/21961_shop1_654967.gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/22059_shop1_205897.gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/22060_shop1_126384.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/22060_shop1_813867.gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/22066_shop1_993244.gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/22164_shop1_940793.gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/22188_shop1_485440.gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_02.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_16.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_24.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_27.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_29.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_32.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_35.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_37.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_40.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_44.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_47.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_49.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_52.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_56.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_p_detail_02.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_p_detail_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_p_detail_08.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_p_detail_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_p_detail_20.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_p_detail_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_p_detail_22.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_p_detail_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_08_p_detail_24.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_06.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_12.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_18.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_20.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_22.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_28.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_31.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_35.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_38.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_40.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_42.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_44.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_47.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/ch171010_09_badak_04.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/cn_over.png
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/cn_v.png
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/custom_89.gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/custom_93.gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(190).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(191).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(192).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(193).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(194).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(195).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(196).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(197).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(198).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(199).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(200).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(201).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(202).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(203).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(204).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(205).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(206).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/d_(207).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8289109/detail_model.jpg

5.0

Điểm trung bình cho 2 đánh giá
5 Sao (2)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)
Chất jean co giãn mặc rất thoải mái . Quần lên form đẹp .

Người đăng

trang truong

Ngày đăng

07-12-2018
Cách đây 2 tháng mình có đến mẫu này mà màu xanh í, giờ muốn mua cả đen nữa nhưng bạn nhân viên bảo chỉ còn size nhỏ thôi. Buồn quá buồn :(. Mong shop mau mau về hàng nhé !!! Mình đợi đó.

Người đăng

Thanh Nguyen

Ngày đăng

26-12-2018

Chưa có thông tin nào trong mục này

Sản phẩm liên quanLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp