×

Chi tiết sản phẩm

-5KG Hobbit Jeans Vol.89

Mọi thắc mắc về sản phẩm xin vui lòng liên hệ 0906 869 255

Thông tin cơ bản
Giá 1,120,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
TênSố lượngGiá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_d_pt_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_d_pt_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_d_pt_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_d_pt_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_d_pt_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_d_pt_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_d_pt_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_intro_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_intro_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a02_intro_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(19)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(20)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(21)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(22)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(23)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(24)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(0508_a04_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(180505_08_1_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(19477_shop1_15272092639829).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(20193_shop2_178548).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(20921_shop1_486673).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(21035_shop1_785034).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(24206_shop1_897473).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(24630_shop1_249094).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(24630_shop1_383125).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(24630_shop1_917187).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(24631_shop1_174286).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(24632_shop1_728698).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(24645_shop1_15293986025169).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(24646_shop1_829042).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(24658_shop1_727197).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(24777_shop1_15301943950548).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(25390_shop1_15312956168908).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(25394_shop1_15312967606553).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(25395_shop1_15312974868101).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_02).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_04).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_05).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_07).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_08).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_09).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_11_1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_11_2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_11_3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(5kg_in_13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336646/_5KG_Hobbit_Jeans_Vol_89_(banner01).jpg

5.0

Điểm trung bình cho 3 đánh giá
5 Sao (3)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)
Quần ống to mặc vào rất thoải mái . Phối với croptop lên siêu xinh ah

Người đăng

trang truong

Ngày đăng

05-12-2018
Chiều cao mình hơi khiêm tốn nên dc bạn nhân viên tư vấn mẫu này :)))) công nhận mặc lên thấy đỡ lùn hơn tý mà còn che được cái đùi to nữa. Cám ơn Chuu nhiều nhaaaa !!

Người đăng

Thanh Nguyen

Ngày đăng

26-12-2018
Quần ống rộng mặc vào rất thoải mái, chất vải mềm mại chứ ko nặng nề như một số mẫu quần ống rộng khác

Người đăng

Phương Cúc

Ngày đăng

26-12-2018

Chưa có thông tin nào trong mục này

Sản phẩm liên quanLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp