×

Chi tiết sản phẩm

-5KG Jeans Vol.91

Thông tin cơ bản
Giá 1,200,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
TênSố lượngGiá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180808/180420_86__8__1000x1506.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180726/24633_shop1_990968_580x470.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(0505_02_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(22276_shop2_503626).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(24382_shop1_773429).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(24420_shop1_392662).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(24627_shop1_541742).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(24630_shop1_249094).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(24633_shop1_413285).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(24633_shop1_560854).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(24633_shop1_990968).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(24657_shop1_916048).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(24777_shop1_15301943950548).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(24910_shop1_15281965743205).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_02).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_04).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_05).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_07).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_08).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_09).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_16).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_17).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_18).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_19).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_20).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_21).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_22).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_23).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_24).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_25).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_26).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_27).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_28).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_d01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_d02).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_d03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_d04).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_d05).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_d06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_91_d07).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_02).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_04).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_05).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_07).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_08).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_09).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_11_1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_11_2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_11_3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(5kg_in_13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336638/_5KG_Jeans_Vol_91_(banner01).jpg

5.0

Điểm trung bình cho 1 đánh giá
5 Sao (2)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)
Rất thích kiểu quần này vì cái gấu quần lạ, thêm màu mình thích nữa lên đồ cực đẹp luôn. Chất lượng thì k chê vào đâu đc rồi, vải mềm co giãn mặc thoải mái, k bị bay màu nhiều như những shop khác, giữ form ok lắm nha

Người đăng

lien nguyenthi

Ngày đăng

02-11-2018

Chưa có thông tin nào trong mục nàyLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp