×

Chi tiết sản phẩm

-5KG JEANS vol.36

-5KG JEANS vol.36

Mọi thắc mắc về sản phẩm xin vui lòng liên hệ 0906 869 255

Thông tin cơ bản
Giá 530,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
Tên Số lượng Giá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(5kg_img_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(5kg_img_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(5kg_img_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(5kg_img_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(5kg_img_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(5kg_img_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(5kg_img_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(5kg_img_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(5kg_img_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(5kg_img_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b02_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b02_(19)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b02_(19)_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b02_(20)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b02_(21)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b02_(22)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(12)_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b08_(9)_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b09_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b09_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b09_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b09_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b09_(19)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b09_(20)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b09_(21)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b09_(22)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b09_(23)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(180910_b09_(26)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b01_01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b01_02).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b01_03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b01_04).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b01_05).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b01_06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b01_07).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b01_08).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b01_09).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_02).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_05).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_05_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_07).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_08).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_09).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_16).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(ch180910_b03_17).jpg
 

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(19)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(20)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(21)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(22)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(23)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160728_1_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160920_(20)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160920_(21)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160920_(22)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160920_(23)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160920_(24)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160920_(25)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160920_(26)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160920_(27)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160920_(28)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160920_(29)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(160920_(30)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_04).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_08).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_17).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_20).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_23).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_26).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_29).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_31).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_34).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_37).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_39).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_41).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_44).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_47).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_50).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_53).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_56).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_59).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180806/8517174/_5Kg_Jeans_Vol_36_(28_pt_63).jpg

5.0

Điểm trung bình cho 1 Đánh giá
5 Sao (1)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)
Quần lên form đẹp giặt nhiều lần nhưng vẫn không bị giãn .

Người đăng

trang truong

Ngày đăng

05-12-2018

Chưa có thông tin nào trong mục này

Sản phẩm liên quanLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp