×

Chi tiết sản phẩm

SALE
-5KG JEANS vol.75

-5KG JEANS vol.75
Hết hàng

Thông tin cơ bản
Giá 360,000₫1,180,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
Tên Số lượng Giá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_33).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_31).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_29).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_27).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_25).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_23).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_21).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_19).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_17).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_09).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_07).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_05).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c06_03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_set_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_set_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_set_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_set_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_out_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_out_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_out_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_out_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_out_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_out_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_out_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_out_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_out_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c04_out_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c03_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(28)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c02_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(27)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(26)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(25)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(23)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(24)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(22)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(21)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(20)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(19)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(17)).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(9)).jpg


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(0126_c01_(2)).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_46).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_45).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_44).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_43).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_42).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_41).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_40).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_39).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_37).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_35).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_36).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_34).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_33).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_32).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_31).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_30).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_29).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_27).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_28).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_26).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_23).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_25).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_24).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_22).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_21).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_20).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_19).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_18).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(5kg_in_17).jpg
 

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(vol_75_size25).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(vol_75_size26).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(vol_75_size27).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(vol_75_size28).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(vol_75_size29).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8290258/_5KG_JEANS_vol_75_(vol_75_size30).jpg
 

5.0

Điểm trung bình cho 3 Đánh giá
5 Sao (3)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)
Quần lên form chuẩn . Độ co giãn của jean rất tốt đặc biệt quần có thêm lưng thun tạo thêm độ co giãn ở phần lưng quần mặc vào cảm giác thoải mái dễ vận động

Người đăng

trang truong

Ngày đăng

08-12-2018
Cạp quần cao nhìn chân như dài hơn, ôm sát từ eo xuống gấu quần tôn lên đường cong cơ thể nhìn rất đẹp, quần co giãn mặc rất thoải mái

Người đăng

Ngô Thảo

Ngày đăng

26-12-2018
Vol quần lưng thun duy nhất tại Chuu, chất vải mềm và rất có giãn, mặc vào ko sợ bị rộng lưng mà còn rất thoải mái nhẹ nhàng nữa. Hôm nào sẽ dẫn bạn mình lên mua thêm 1 chiếc quần nữa

Người đăng

Phương Cúc

Ngày đăng

26-12-2018

Chưa có thông tin nào trong mục này

Sản phẩm liên quanLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp