×

Chi tiết sản phẩm

-5KG JEANS vol.77

Thông tin cơ bản
Giá 1,290,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
Tên Số lượng Giá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_38.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_37.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_35.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_36.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_34.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_33.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_32.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_30.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_24.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_22.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_20.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_18.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_16.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_14.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_08.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_06.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_04.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/180228_77_02.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0305_c06_add.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0305_c06_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0305_c06_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0305_c06_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0305_c06_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0305_c06_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0305_c06_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0305_c06_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0305_c06_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b06_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_top_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_top_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_top_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_top_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_top_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_top_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_top_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_top_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_hood_(10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_hood_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_hood_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_hood_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_hood_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_hood_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_hood_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_hood_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_hood_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b05_hood_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_35.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_33.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_31.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_29.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_27.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b04_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_27.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_jk_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_jk_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_jk_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_jk_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_jk_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_jk_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_jk_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_jk_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_jk_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b02_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(20).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(19).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(17).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(18).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(16).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b01_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/02.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/01.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_d_pt_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_d_pt_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_d_pt_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/0213_b03_d_pt_21.jpg
 //cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292829/CHUU__5KG_JEANS_vol_77_(5).png

5.0

Điểm trung bình cho 4 đánh giá
5 Sao (4)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)
Quần lên form rất đẹp chất jean mềm mại có độ co giãn tốt .

Người đăng

trang truong

Ngày đăng

08-12-2018
Mình đến shop mua nhưng hết size :( buồn quá buồn luôn, cơ mà có size em gái mình nên nó hốt luôn vì quần đẹp quá đẹp. Hi vọng Chuu sẽ sớm về thêm size to nhaaaaa !!!

Người đăng

Thanh Nguyen

Ngày đăng

26-12-2018
Vì thích phong cách bụi bụi một chút nên mua được quần này ưng í dữ lắm, mặc lên nhìn cá tính quá trời, giữ form tốt nữa.

Người đăng

Phương Cúc

Ngày đăng

26-12-2018
Màu nhuộm rất đẹp nhìn thời trang, những vết rách được mài khéo léo điểm nhấn nổi bật tạo nên sự khác biệt, Mặc vào rất tôn dáng vải co giãn nhẹ thoải mái, ưng ý lắm

Người đăng

Ngô Thảo

Ngày đăng

26-12-2018

Chưa có thông tin nào trong mục này

Sản phẩm liên quanLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp