×

Chi tiết sản phẩm

-5Kg Jeans Vol.78

Thông tin cơ bản
Giá 1,120,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
Tên Số lượng Giá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(20).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(18).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(19).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(16).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(17).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180510_a10_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180404_0208_(44).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180404_0208_(43).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180404_0208_(42).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180404_0208_(41).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180404_0208_(40).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180404_0208_(39).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180404_0208_(38).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180404_0208_(37).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_32.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_29.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_24.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_22.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_20.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_19.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_14.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_08.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_06.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_04.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_02.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/180306_5kg_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0517_a08_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0517_a08_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0517_a08_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0517_a08_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0517_a08_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0517_a08_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0517_a08_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0517_a08_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0517_a08_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b05_(13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b05_(12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b05_(11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b05_(10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b05_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b05_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b05_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b05_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b05_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b05_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b05_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b04_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(19).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(18).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(17).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(16).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b03_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_27.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b02_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_27.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/0222_b01_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180222_b02_pants_d_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180222_b02_pants_d_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180222_b02_pants_d_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180222_b02_pants_d_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180222_b02_pants_d_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/ch180222_b02_pants_d_(6).jpg
 


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8292856/_5KG_JEANS_vol_78_(zalo_screenshot_28_7_2018_845629).png

5.0

Điểm trung bình cho 4 đánh giá
5 Sao (4)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)
Quần mặc lên nhìn chân và đùi thon hẳn ra . Mình rất thích quần jean của chuu

Người đăng

trang truong

Ngày đăng

07-12-2018
Vừa nhận được quần là review liền nè. Thích mẫu này lâu rồi mà nay mới có size mình. Quần form đẹp cực kì luôn, màu cũng đẹp, tất cả đều đẹp :)))) nói chung chưa bao giờ không cảm thấy hài lòng về Chuu hết ak. ❤️

Người đăng

Thanh Nguyen

Ngày đăng

26-12-2018
Mặc jean của chuu rồi mới thấy sự khác biệt, kiểu dáng lạ mắt chất vải đẹp độ co giãn rất nhiều, không hề có cảm giác bị bó sát chật chọi. Giá hợp lý hàng chất lượng, mua nhiều quần rồi mà lần nào đến cũng muốn muôn thêm.

Người đăng

Ngô Thảo

Ngày đăng

26-12-2018
Quần jean -5kg của Chuu mặc lên from đẹp và gọn người. Co giãn tốt. Độ dài vừa phải k.

Người đăng

Trân Lê

Ngày đăng

28-12-2018

Chưa có thông tin nào trong mục này

Sản phẩm liên quanLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp