×

Các điều khoản và điều kiện mua hàng

Điều 1 (Mục đích)

 

Thỏa thuận này nhằm mục đích quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của SPL International (sau đây được gọi là "SPL") và Khách hàng liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến internet được cung cấp bởi SPL (sau đây gọi là "Dịch vụ") ) trong hoạt động của SPL. (kinh doanh thương mại điện tử).

 

Ngoài ra, Thỏa thuận này sẽ được áp dụng cho hình thức giao dịch thương mại điện tử thông qua các thiết bị PC, điện thoại di động, vân vân, miễn là không trái với bản chất mục đích sử dụng của nó.

 

 

Điều 2 (Định nghĩa)

 

1. "SPL" là nơi kinh doanh ảo mà Công ty đặt để giao dịch hàng hóa và dịch vụ bằng cách sử dụng các cơ sở thông tin và truyền thông như máy tính để nó có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ (sau đây gọi là "Hàng hóa và Dịch vụ" cho Khách hàng). Thuật ngữ này cũng được sử dụng như một doanh nghiệp điều hành một trung tâm mua bán trực tuyến.

 

2. "Khách hàng" nghĩa là thành viên hoặc không phải là thành viên sử dụng Dịch vụ do "SPL" cung cấp theo Thỏa thuận này thông qua quyền truy cập vào "SPL".

 

3. "Thành viên" là người đăng ký tư cách thành viên bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của mình cho "SPL", mà thành viên có thể được thông báo về "SPL" liên tục và sử dụng Dịch vụ được cung cấp bởi "SPL" .

 

4. “Không phải là thành viên” nghĩa là người sử dụng Dịch vụ được cung cấp bởi “SPL” không đăng ký tư cách thành viên.

 

 

Điều 3 (Hiển thị, Giải thích & Sửa đổi Thỏa thuận Khách hàng)

 

1. "SPL", để Khách hàng dễ dàng nhận ra, hiển thị nội dung của Thỏa thuận này, tên công ty và chủ tịch công ty, địa chỉ doanh nghiệp (bao gồm địa chỉ mà khách hàng có thể xử lý khiếu nại), số điện thoại, số fax, địa chỉ email, số đăng ký kinh doanh, số đăng ký kinh doanh đặt hàng qua thư, nhân viên phụ trách quản lý quyền riêng tư, v.v ... trên trang dịch vụ ban đầu của trung tâm mua bán trực tuyến. Mặc dù đã nói ở trên, nội dung của Thỏa thuận này có thể được hiển thị cho Khách hàng thông qua trang liên kết.

 

2. "SPL" sẽ nhận được xác nhận của Khách hàng về các vấn đề quan trọng như hủy mua hàng, nghĩa vụ giao hàng, điều khoản hoàn tiền, v.v. qua trang liên kết hoặc cửa sổ thông tin trước khi Khách hàng đồng ý với Thỏa thuận này để Khách hàng có thể hiểu những vấn đề quan trọng như vậy.

 

3. "SPL" có thể sửa đổi Thỏa thuận này trong phạm vi mà Thỏa thuận này không vi phạm các luật hiện hành, ví dụ: Luật liên quan đến Bảo vệ người tiêu dùng về thương mại điện tử, Et Cetera, Luật liên quan đến giới hạn của Hiệp định, Luật cơ bản về giao dịch điện tử, Luật chữ ký điện tử, Luật liên quan đến kích thích sử dụng mạng thông tin và truyền thông và bảo vệ thông tin Luật liên quan đến Call Sales, Et Cetera, Luật Bảo vệ Người tiêu dùng, vân vân.

 

4. Trong trường hợp có sửa đổi Thỏa thuận này, thông báo quy định ngày nộp đơn và nguyên nhân sửa đổi sẽ được hiển thị trên trang thông tin từ 7 ngày trước ngày nộp đơn. Mặc dù đã nói ở trên, trong trường hợp sửa đổi đó gây ra bất lợi cho Khách hàng, việc sửa đổi đó sẽ được thông báo ít nhất 30 ngày trước ngày nộp đơn. Thông báo sẽ bao gồm một bảng chỉ định sửa đổi trên cơ sở trước và sau để Khách hàng có thể hiểu rõ.

 

5. Trong trường hợp có sửa đổi Thỏa thuận này, Thỏa thuận sửa đổi sẽ chỉ được áp dụng cho các hợp đồng được ký kết sau ngày nộp đơn, trong khi các điều khoản của Thỏa thuận này trước khi sửa đổi sẽ được áp dụng cho các hợp đồng trước đó hoặc đã kết thúc trước ngày nộp đơn. Mặc dù đã nói ở trên, trong trường hợp Khách hàng đã tham gia Hợp đồng mong muốn được áp dụng theo các điều khoản của Thỏa thuận sửa đổi cho “SPL” trong thời hạn thông báo sửa đổi Thỏa thuận này theo Khoản 3 và nhận được sự chấp thuận của "SPL", các điều khoản của Hiệp định sửa đổi sẽ được áp dụng cho phù hợp.

 

6. Với các vấn đề không được quy định ở đây và việc giải thích Thỏa thuận này phải tuân theo Luật liên quan đến Bảo vệ người tiêu dùng về Thương mại điện tử, Et Cetera, Luật liên quan đến Giới hạn của Thỏa thuận, Chính sách bảo vệ người tiêu dùng về thương mại điện tử, Et Cetera do Ủy ban Thương mại Công bằng quy định và các luật và thực tiễn thương mại hiện hành khác.

 

 

 

 

Điều 4 (Cung cấp và thay thế dịch vụ)

 

I. "SPL" thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

1. Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và ký kết hợp đồng mua bán

 

2. Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trên hợp đồng mua hàng

 

3. Các nhiệm vụ khác được chỉ định bởi "SPL"

 

II. “SPL” có thể thay thế sản phẩm hoặc dịch vụ đã được quy định trong hợp đồng cung cấp trong trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ được bán hết hoặc thông số kỹ thuật được thay đổi. Trong trường hợp này, "SPL" sẽ thông báo ngay lập tức việc thay thế sản phẩm hoặc dịch vụ và ngày đăng ký trên trang nơi sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại được hiển thị.

 

III. Trong trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ trên hợp đồng với Khách hàng cần được thay thế vì sản phẩm hoặc dịch vụ được bán hết hoặc thông số kỹ thuật được thay đổi, “SPL” phải thông báo nguyên nhân đến địa chỉ của Khách hàng.

 

IV. Trong trường hợp xảy ra trước khi điều khoản thay thế được thông báo, “SPL” sẽ bồi thường cho Người sử dụng thiệt hại. Mặc dù đã nói ở trên, điều này sẽ không áp dụng nếu “SPL” chứng minh rằng sự cố đó không phải do sơ suất hoặc đã được lên kế hoạch từ trước đó.

 

 

 

 

Điều 5 (Đình chỉ dịch vụ)

 

1. "SPL" có thể tạm ngừng việc cung cấp Dịch vụ trong trường hợp sửa chữa, kiểm tra, thay thế, phân tích thông tin và thiết bị liên lạc như máy tính hoặc gián đoạn liên lạc.

 

2 “SPL” sẽ bồi thường cho Khách hàng hoặc bên thứ ba về các thiệt hại do việc tạm ngừng cung cấp Dịch vụ do (các) nguyên nhân trong Điều khoản 1. Mặc dù đã nói ở trên, điều này sẽ không áp dụng nếu “SPL” chứng minh rằng sự kiện đó không phải do sơ suất hoặc do có ý định từ trước.

 

3. Trong trường hợp không có bất kỳ điều khoản dịch vụ nào do việc chuyển đổi mục kinh doanh, từ bỏ kinh doanh, tích hợp giữa các doanh nghiệp, v.v., "SPL" sẽ thông báo cho Khách hàng theo cách thức được quy định tại Điều 8 và bồi thường người tiêu dùng phù hợp với các điều kiện ban đầu được đề xuất bởi "SPL". Mặc dù đã nói ở trên, trong trường hợp “SPL” không thông báo tiêu chí bồi thường, “SPL” sẽ trả cho Khách hàng bằng tiền mặt hoặc bằng sản phẩm có giá trị tương ứng với loại tiền được sử dụng tại “SPL” .

 

Điều 6 (Tư cách thành viên)

 

1. Khách hàng sẽ đăng ký tư cách thành viên bằng cách xác nhận sự đồng ý với Thỏa thuận này sau khi điền vào mẫu được chỉ định bởi "SPL" với thông tin thành viên.

 

2 “SPL” sẽ phê duyệt yêu cầu trở thành thành viên của Khách hàng theo các điều khoản được quy định tại Khoản 1 với tư cách Thành viên miễn là Khách hàng không nằm trong một trong các mục sau đây. Trong trường hợp:

 

a. Khách hàng đã từng mất tư cách thành viên trong quá khứ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thỏa thuận này. Mặc dù đã nói ở trên, điều này sẽ không áp dụng đối với những người được "SPL" chấp thuận cấp lại quyền thành viên sau 3 năm kể từ ngày mất quyền thành viên theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Hiệp định này;

 

b. có thông tin sai lệch hoặc thiếu sót trong nội dung đăng ký; hoặc là

 

c. “SPL” phát hiện ra những dấu hiệu bất lợi đối với việc cấp quyền Thành viên cho Khách hàng.

 

3. Quyền thành viên sẽ có hiệu lực vào thời điểm Thành viên nhận được sự phê duyệt của “SPL”.

 

4. Thành viên sẽ thông báo cho “SPL” nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin của mình theo khoản 1 Điều 15 thông qua email hoặc phương thức liên lạc khác.

 

 

Điều 7 (Rút khỏi tư cách thành viên hoặc hủy quyền thành viên)

 

1. Thành viên có thể yêu cầu từ bỏ tư cách thành viên của mình tại “SPL” bất kỳ lúc nào và “SPL” sẽ tiến hành thu hồi quyền Thành viên theo yêu cầu..

 

2. Trong trường hợp Thành viên thuộc một trong các mục sau đây, “SPL” có thể giới hạn điều kiện Thành viên hoặc rút lại quyền Thành viên. Trong trường hợp Thành viên:

 

a. đăng ký thông tin sai lệch tại thời điểm nộp đơn xin làm thành viên;

 

b. đã không thực hiện việc thanh toán cho hàng hóa đã mua tại "SPL" hoặc đối với các trách nhiệm phải thực hiện khác có trong thỏa thuận với "SPL";

 

c. gây ảnh hưởng đến việc sử dụng của người khác tại "SPL" hoặc đe dọa tổn hại đến hoạt động thương mại điện tử, ví dụ: bất hợp pháp thông tin cá nhân; hoặc là

 

d. thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại luật pháp, đi ngược lại Thỏa thuận này, cộng đồng người sử dụng và khách hàng tại "SPL".

 

3 “SPL” có thể hủy, tạm ngừng hoặc giới hạn quyền Thành viên nếu Thành viên vi phạm các quy định, và có hành vi lặp lại vi phạm hoặc có dấu hiệu không khắc phục vi phạm trong vòng 30 ngày.

 

4. Trong trường hợp hủy bỏ tư cách thành viên, “SPL” sẽ thông báo cho Thành viên và cho Thành viên 30 ngày trở lên để giải thích nguyên nhân trước khi hủy bỏ.

 

Điều 8 (Thông báo cho thành viên)

 

1. Trong trường hợp có bất kỳ thông báo nào về “SPL” cho một Thành viên, nó có thể được gửi qua địa chỉ email được chỉ định bởi Thành viên thông qua thỏa thuận với “SPL”.

 

2. "SPL", trong trường hợp thông báo cho các Thành viên chưa được chỉ định, có thể thay thế thông báo cá nhân bằng cách hiển thị thông báo trên bảng được liên kết trong trang web của "SPL" ít nhất 1 tuần. Mặc dù đã nói ở trên, “SPL” sẽ thông báo riêng cho từng Thành viên các vấn đề liên quan có thể có ảnh hưởng đáng kể đến các Thành viên và các giao dịch của họ.

 

Điều 9 (Yêu cầu mua)

 

Khách hàng sẽ đăng ký mua hàng theo phương thức đã được đề ra tại “SPL” và “SPL” sẽ cung cấp biểu mẫu cho Khách hàng tự điền thông tin một cách thuận tiện và dễ dàng trong việc đặt hàng. Mặc dù đã nói ở trên, Thành viên có thể bỏ qua việc thực hiện theo chỉ dẫn ở khoản 2 hoặc khoản 4 dưới đây.

 

1. Tìm kiếm và lựa chọn hàng hóa, vân vân;

 

2. Nhập tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email (hoặc số điện thoại di động);

 

3. Xác nhận (các) vấn đề liên quan đến nội dung của Thỏa thuận này, việc cung cấp Dịch vụ có thể được hủy bỏ nếu tình trạng hàng có hạn, nghĩa vụ về phí giao hàng và phí cài đặt, vân vân;

 

4. Biểu thị phản hồi với Thỏa thuận bằng cách xác nhận hoặc từ chối Mục 3 ở trên (ví dụ: nhấp chuột);

 

5. Đăng ký mua hàng và xác nhận đơn, hoặc đồng ý với xác nhận từ “SPL”; hoặc là

 

6. Lựa chọn phương thức thanh toán.

 

Điều 10 (Thỏa thuận mua bán)

 

1. "SPL" có thể từ chối yêu cầu mua hàng tại Điều 9 nếu nó thuộc một trong các mục sau đây. Mặc dù đã nói ở trên, trong trường hợp kết đơn hàng yêu cầu được thiết lập bởi trẻ vị thành niên, "SPL" sẽ gửi thông báo lỗi để có được sự đồng thuận của người đại diện theo pháp luật để tránh việc bị hủy bỏ yêu cầu mua hàng. Trong trường hợp:

 

a. có thông tin sai lệch hoặc thiếu sót trong nội dung đã đăng ký;

 

b. trẻ vị thành niên mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bị hạn chế trong Luật Bảo vệ Thanh niên, ví dụ: thuốc lá hoặc rượu;

 

c. “CHUU” cho rằng đương đơn có thể gây ra sự bất tiện đáng kể để chấp nhận đơn xin mua; hoặc là

 

2. Hợp đồng được coi là kết thúc khi "SPL" gửi biên lai xác nhận cho Khách hàng quy định tại khoản 1 Điều 12.

 

3. Việc chấp nhận đơn hàng từ "SPL" sẽ bao gồm thông tin như xác nhận mua hàng của Khách hàng, tình trạng hàng hóa và có thể sửa đổi đơn hàng hoặc hủy yêu cầu mua hàng.

 

Điều 11 (Phương thức thanh toán)

 

Khách hàng có thể chọn một trong các phương thức thanh toán sau đây để thanh toán cho một sản phẩm hoặc dịch vụ tại "SPL". Mặc dù đã nói ở trên, “SPL” có thể không thu bất kỳ khoản phí phát sinh nào về số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.

 

1. Chuyển khoản, ví dụ: thanh toán qua điện thoại, thanh toán qua internet, vân vân;

 

2. thanh toán bằng thẻ, ví dụ: thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, vân vân;

 

3. Tiền gửi phi ngân hàng trực tuyến;

 

4. Ví điện tử;

 

5. Trả tiền khi nhận hàng;

 

6. Điểm tích lũy được cung cấp bởi "SPL", ví dụ:

 

7. Phiếu quà tặng được phát hành bởi “SPL”; hoặc là

 

8. Thanh toán bằng các phương tiện điện tử khác

 

Điều 12 (Thông báo tiếp nhận, thay đổi và hủy bỏ mua hàng)

 

1. Trong trường phát sinh yêu cầu mua hàng của Khách hàng, “SPL” sẽ thông báo cho Khách hàng khi nhận được yêu cầu đặt hàng.

 

2. Trong trường hợp có bất kỳ sự nhầm lẫn nào trong việc mua hàng, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc có thể thay đổi hoặc hủy bỏ đơn hàng mua ngay sau khi Khách hàng nhận được thông báo và trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu nào của Khách hàng trước giao hàng, "SPL" sẽ giải quyết yêu cầu mà không bị chậm trễ. Như đã nói ở trên, trong trường hợp thanh toán đã được thực hiện, nó sẽ được thực hiện theo các quy định liên quan đến việc hủy bỏ mua hàng tại Điều 15.

 

Điều 13 (Cung cấp hàng hóa)

 

1. Trừ khi có quy định khác liên quan đến lịch trình cung cấp hàng hóa, "SPL" sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để giao hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua bởi Khách hàng như sản xuất hoặc đóng gói tùy chỉnh. Mặc dù đã nói ở trên, trong trường hợp "SPL" đã nhận được toàn bộ hoặc một phần của khoản thanh toán cho hàng hóa, các biện pháp đó sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán. Vào thời điểm đó, "SPL" sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để làm cho Khách hàng kiểm tra quy trình cung cấp hàng hóa và quy trình giao hàng.

 

2. “SPL” có quy định cụ thể đối với hàng hóa dành cho Khách hàng, phương thức giao hàng, người chịu chi phí giao hàng, phương thức thanh toán chi phí vận chuyển, thời gian giao hàng, vân vân. Trong trường hợp "SPL" vượt quá thời gian giao hàng được chỉ định, “SPL” sẽ bồi thường thiệt hại cho Khách hàng. Như đã nói ở trên, điều này sẽ không áp dụng nếu “SPL” chứng minh được nguyên nhân của sự chậm trễ đó không phải do sơ suất hay cố ý.

 

Điều 14 (Hoàn trả tiền)

 

Trong trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ mà Khách hàng yêu cầu đã hết hoặc do nguyên nhân khác mà không thể được phân phối, "SPL" phải thông báo cho Khách hàng về tình trạng hàng hóa và trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán cho sản phẩm hoặc dịch vụ trước, “SPL” sẽ hoàn trả khoản thanh toán hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán.

 

Điều 15 (Hủy mua)

 

1. Khách hàng đã ký kết hợp đồng mua hàng với “SPL” có thể hủy giao dịch mua trong vòng 7 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được thông báo về đơn hàng.

 

2.Khách hàng không thể đổi/ trả hàng hóa đã được giao ngoại trừ một số trường hợp sau đây.

Trong trường hợp:

 

a. hàng hóa được giao bị mất bị hoặc bị hư hỏng (mặc dù đã nói ở trên, việc hủy bỏ mua hàng có thể được chấp nhận trong trường hợp bao bì sản phẩm không nguyên vẹn, đòi hỏi phải kiểm tra tinhf trạng sản phẩm thực tế trong bao bì);

 

b. tình trạng của hàng hóa không còn nguyên vẹn do đã qua sử dụng;

 

c. giá trị của hàng hóa bị suy giảm đáng kể do thời gian;

 

d. bao bì bị hư hỏng gây tổn hại đến chất lượng hàng hóa;

 

3. Việc hủy bỏ yêu cầu mua hàng của Khách hàng sẽ không bị giới hạn nếu; được quy định trong khoản 2 hoặc mục 4 của khoản 2, “SPL” không đưa ra chỉ dẫn rõ ràng trong việc giới hạn đơn hàng dẫn đến việc hủy mua hàng

 

4. Bất kể khoản 1 và khoản 2, Khách hàng có thể hủy bỏ việc mua hàng trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận hàng hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hoặc có thể nhận ra nội dung của hàng hóa khác với quảng cáo hoặc cung cấp hợp đồng.

 

Điều 16 (Hiệu lực hủy bỏ mua hàng)

 

1. Trong trường hợp Khách hàng trả lại sản phẩm, “SPL” sẽ hoàn lại tiền thanh toán cho sản phẩm trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán. Trong trường hợp "SPL" gây ra sự chậm trễ hoàn trả cho Khách hàng, “SPL” sẽ chịu chi phí lãi suất được tính với lãi suất quá hạn được Ngân hàng TMCP Ngoại Thương công bố cho số ngày chậm trễ.

 

2. Đối với khoản hoàn trả nêu trên và trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ví điện tử, "SPL" sẽ yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin phương thức thanh toán đó để tạm ngưng hoặc hủy thanh toán mà không bị chậm trễ.

 

3. Trong trường hợp hủy bỏ mua hàng, Khách hàng phải chịu chi phí trả lại hàng hóa được cung cấp. "SPL" sẽ không yêu cầu phí bồi thường hoặc bồi thường thiệt hại cho Khách hàng đối với việc hủy giao dịch mua. Như đã đã nói ở trên, trong trường hợp Khách hàng hủy bỏ mua hàng do nội dung của hàng hóa khác với quảng cáo, thì "SPL" phải chịu chi phí trả lại hàng hóa.

 

4. Trong trường hợp Khách hàng chịu phí vận chuyển khi nhận hàng, “SPL” sẽ quy định cụ thể trong việc ai sẽ là bên chịu chi phí trả lại hàng hóa.

 

Điều 17 (Bảo vệ thông tin cá nhân)

 

1 “SPL” thu thập thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện Thỏa thuận mua hàng với Khách hàng. Các mục sau đây là thông tin cần thiết.

 

1. Tên khách hàng;

 

2. Số CMND (không phải cho Thành viên);

 

3. Địa chỉ;

 

4. Số điện thoại;

 

5. ID (đối với Thành viên);

 

6. Mật khẩu (đối với Thành viên); hoặc là

 

7. Địa chỉ email (hoặc số điện thoại di động).

 

2 Trong trường hợp “SPL” thu thập thông tin cá nhân có sẵn để nhận diện Khách hàng thì cần phải có sự chấp thuận của Khách hàng.

 

3. Thông tin cá nhân của Khách hàng không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào và không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận của Khách hàng và “SPL” sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Mặc dù đã nói ở trên, nó sẽ không áp dụng cho các mục sau đây. Trong trường hợp:

 

a. "SPL" thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát thông tin tối thiểu về Khách hàng để thực hiện nhiệm vụ giao hàng (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại);

 

b. thông tin cá nhân như vậy là cần thiết cho thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường, và được cung cấp dưới hình thức mà một cá nhân nào đó có thể không được xác định;

 

c. thông tin cá nhân như vậy là cần thiết cho việc thanh toán thanh toán cho giao dịch sản phẩm, vân vân;

 

d. thông tin cá nhân như vậy là cần thiết để xác định việc sử dụng trái phép; hoặc là

 

e. có nguyên nhân không thể tránh khỏi theo quy định hoặc pháp luật.

 

f. trong trường hợp yêu cầu cần thiết, để có sự chấp thuận của Khách hàng theo khoản 2 và 3, thì “SPL” phải chỉ rõ hoặc thông báo quy định tại khoản 22 Điều của Luật liên quan đến việc kích thích sử dụng mạng thông tin và truyền thông & Bảo vệ thông tin, ví dụ danh tính của người quản lý thông tin cá nhân (đăng, tên, số điện thoại, liên hệ khác), mục đích thu thập và sử dụng thông tin, các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin cho bên thứ 3 (người nhận, mục đích cung cấp và thông tin được cung cấp), et cetera.

 

5. Khách hàng có thể yêu cầu việc sửa thông tin cá nhân tại “SPL” bất kỳ lúc nào, “SPL” có trách nhiệm kịp thời đáp ứng yêu cầu của Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu sửa thông tin, "SPL" sẽ không sử dụng thông tin cá nhân hiện hành cho đến khi Khách hàng hoàn thành việc điều chỉnh thông tin.

 

6. “SPL” sẽ hạn chế số lượng người quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân và chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào của Khách hàng liên quan đến việc mất, rò rỉ hoặc giả mạo thông tin cá nhân của Khách hàng bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng.

 

7. “SPL” hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nhận được thông tin cá nhân từ “SPL”, không được phép chậm trễ trong việc hủy các dữ liệu cá nhân sau khi đã hoàn thành mục đích thu thập thông tin cá nhân của mình.

 

Điều 18 (Nghĩa vụ của “SPL”)

 

1. "SPL" sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp và Thỏa thuận này hoặc đi ngược lại với xã hội và phong tục tập quán, và nỗ lực hết mình để cung cấp sản phẩm và dịch vụ bền vững theo các quy định trong Thỏa thuận này.

 

2."SPL" sẽ trang bị cho hệ thống bảo mật bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng (bao gồm thông tin tín dụng) để Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến một cách an toàn.

 

3. "SPL" sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu nó là nguyên nhân gây ra tổn hại cho Khách hàng bằng cách tiếp thị hoặc quảng cáo bất hợp lý cho một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định theo Điều 3 của Luật liên quan để Công bằng hiển thị và quảng cáo.

 

4. "SPL" sẽ không gửi bất kỳ email tạo lợi nhuận nào mà Khách hàng không muốn.

 

Điều 19 (Nghĩa vụ đối với ID & Mật khẩu của Thành viên)

 

1. Mỗi Thành viên phải chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu của mình, trừ trường hợp tại Điều 17.

 

2. Mỗi Thành viên sẽ không được phép cho bất kỳ 1 bên thứ ba nào sử dụng ID và mật khẩu của mình.

 

3. Trong trường hợp Thành viên nhận ra rằng ID và / hoặc mật khẩu của họ bị đánh cắp hoặc sử dụng bởi bên thứ ba, Thành viên phải thông báo ngay cho “SPL” và thực hiện theo hướng dẫn của “SPL”, nếu cần thiết.

 

Điều 20 (Nghĩa vụ của Khách hàng)

 

Khách hàng không được:

 

1. đăng ký thông tin sai lệch tại thời điểm áp dụng hoặc thay đổi thông tin;

 

2. ăn cắp thông tin cá nhân của người khác;

 

3. thay đổi thông tin được hiển thị trên “SPL”;

 

4. chuyển hoặc hiển thị bất kỳ thông tin nào khác ngoài thông tin được chọn bởi "SPL" (chương trình máy tính, vân vân);

 

5. vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của "SPL" hoặc bên thứ ba;

 

6. thực hiện bất kỳ hành động nào để mang tính huy hoại hoặc làm gián đoạn hoạt động của "SPL" hoặc bên thứ ba; hoặc là

 

7. tiết lộ hoặc hiển thị bất kỳ thông tin nào chứa thông điệp không chính xác hoặc bạo lực, video, giọng nói và các thông tin khác chống lại trật tự và phong tục công khai tốt.

 

Điều 21 (Mối quan hệ giữa SPL & liên kết của SPL)

 

① Trong trường hợp trung tâm mua sắm chính và trung tâm phụ được liên kết với siêu liên kết (ví dụ: chủ đề của siêu liên kết bao gồm văn bản, hình ảnh và video), trước đây được gọi là Liên kết CHUU (Trang web) và sau được gọi là CHUU được liên kết (Trang web).

 

② CHUU Liking sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch nào với Khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp độc lập bởi CHUU được liên kết nếu CHUU Liking xác định mục đích không bảo đảm trên trang ban đầu tại trang web của CHUU hoặc pop -up cửa sổ.

 

Điều 22 (Bản quyền và giới hạn sử dụng)

 

1. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm do “CHUU” sản xuất sẽ thuộc về “CHUU”.

 

2.Khách hàng không được sử dụng hoặc là nguyên nhân khiến bất kỳ 1 bên thứ ba nào sử dụng thông tin mà quyền sở hữu trí tuệ thuộc về “CHUU”, ngoại trừ trong số những người có được trong quá trình sử dụng “CHUU” cho việc sao chép, truyền tải, xuất bản, phân phối , phát thanh truyền hình hoặc sử dụng lợi nhuận khác mà không có sự đồng ý trước của "SPL".

 

③ "SPL" sẽ thông báo cho Khách hàng khi sử dụng bản quyền thuộc về Khách hàng hiện hành theo thỏa thuận chung.

 

Điều 23 (Nghị quyết tranh chấp)

 

① "SPL" phải phản ánh ý kiến ​​hoặc khiếu nại hợp lý của Khách hàng, và cài đặt và vận hành một tổ chức để giải quyết bồi thường thiệt hại.

 

② "SPL" sẽ ưu tiên cho bất kỳ ý kiến ​​hoặc khiếu nại nào của Khách hàng. Mặc dù đã nói ở trên, trong trường hợp nó có thể không kịp thời giải quyết vấn đề này, "SPL" sẽ thông báo cho Khách hàng về nguyên nhân và tiến độ thực hiện việc điều trị.

 

③ Trong trường hợp có bất kỳ đơn xin bồi thường nào của Người sử dụng liên quan đến tranh chấp giữa “CHUU” và Người sử dụng, vấn đề có thể được xử lý theo sự dàn xếp của Ủy ban Thương mại Công bằng hoặc trọng tài do Thị trưởng hoặc thẩm quyền.

 

Điều 24 (Thẩm quyền và Luật điều chỉnh)

 

① Bất kỳ và tất cả các vụ kiện liên quan đến thương mại điện tử được đưa ra giữa "SPL" và Khách hàng phải phù hợp với địa chỉ của Khách hàng tại thời điểm kiện, và trong trường hợp không có địa chỉ, vụ kiện đó sẽ được kiểm soát độc quyền bởi tòa án có thẩm quyền. Mặc dù đã nói ở trên, trong trường hợp địa chỉ hoặc nơi cư trú của Người sử dụng tại thời điểm kiện tụng không rõ ràng hoặc trong trường hợp người nước ngoài, vụ kiện được nộp cho tòa án có thẩm quyền trên Bộ luật tố tụng dân sự.

 

② Bất kỳ và tất cả các vụ kiện liên quan đến thương mại điện tử được nêu ra giữa “CHUU” và Khách hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hàn Quốc.

 

** Cung cấp bổ sung (Ngày có hiệu lực)

 

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

 

Chia sẻ:Liên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp